Анализи и изпитвания

Изпитвателната лаборатория е специализирана за изпитвания на класификационни и технически показатели на смазки:

 

 • конусна пенетрация
 • температура на прокапване
 • работоспособност при ниски и високи температури
 • водоустойчивост при статични и динамични условия
 • антикорозионни свойства в динамични условия
 • механична стабилност
 • окислителна стабилност
 • колоидна стабилност
 • съдържание на вода
 • неутрализационно число
 • съдържание на механични примеси
 • противозадирни и противоизносни свойства

 

Освен анализи на смазки в Изпитвателната лабораториясе извършва определяне на:

 • плътност и относителна плътност на течности в температурен диапазон от 0 до 90оС
 • кинематичен вискозитет и вискозитетен индекс
 • метилови естери на мастни киселини, метанол, глицерин с газова хроматография
 • рН
 • съдържание на вода чрез обемно титруване по метода на Карл-Фишер
 • индекс на рефракция
 • цвят на течности с колориметър
 • пламна температура в отворен тигел
 • пламна температура в затворен тигел
 • температура на начало на кристализация/замръзване
 • инфрачервен спектър
 • температура на кипене на антифриз, спирачни течности
 • съдържание на активни вещества в миещи препарати

 

Verila Lubricants ® All rights reserved.